27
                                                                                                                                      
 
-
ONLINE
 
27.06.2019
$ -
62.81
¥ -
58.46
-
71.38
$/¥ -
107.44
 
 
 
YAMAHA TT250R RAID, 1996
: , 250 3
:
:
: 11012071


, .
 
" " 2009-2019